Echipa Contabilii.ro

TVA - Notificari

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Notificari

 

- Pentru taxarea operatiunilor de arendare, concesionare si leasing de bunuri imobile.

 

În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal şi fără să contravină prevederilor art. 161 din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea oricăreia dintre operaţiunile scutite de taxă prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce priveşte un bun imobil sau o parte a acestuia.

    Opţiunea se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 la Normele metodologice date în aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare  şi se va exercita de la data înscrisă în notificare. O copie de pe notificare va fi transmisă clientului.

      Persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal va solicita înregistrarea, dacă optează pentru taxare, şi concomitent va depune şi notificarea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice. Opţiunea de înregistrare în scopuri de taxă nu ţine loc de opţiune de taxare a operaţiunilor de arendare, concesionare si leasing de bunuri imobile.

 

ANEXA 1

    la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

 

                                 NOTIFICARE

privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal

 

    1. Denumirea solicitantului ..............................................

    2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .................................................................

 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Formularistica.htm

    3. Adresa ................................................................

    4. Data de la care se optează pentru taxare ..............................

    5. Bunurile imobile pentru care se aplică opţiunea (adresa completă dacă opţiunea se referă la bunul imobil integral sau, dacă se referă la o parte din bunul imobil, se va înscrie suprafaţa din bunul imobil. În cazul operaţiunilor de leasing cu bunuri imobile se va menţiona dacă opţiunea se referă la bunul imobil integral sau, dacă se referă la o parte din bunul imobil, pe lângă suprafaţă trebuie să se identifice cu exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului) ..................................................

    Confirm că datele declarate sunt corecte şi complete.

    Numele şi prenumele ................................, funcţia ............

 

                          Semnătura şi ştampila

                          .....................

 

     Persoana impozabilă va notifica organele fiscale competente cu privire la anularea opţiunii pentru taxarea operatiunilor de arendare, concesionare si leasing de bunuri imobile, prin formularul prezentat în anexa nr. 2 la normele metodologice. Aplicarea scutirii de taxă este permisă de la data înscrisă în notificare.

 

    ANEXA 2

    la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

                              NOTIFICARE

privind anularea opţiunii de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal

 

    1. Denumirea solicitantului ..............................................

    2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .................................................................

    3. Adresa ................................................................

    4. Data de la care se anulează opţiunea de taxare ........................

    5. Bunurile imobile pentru care se anulează opţiunea de taxare (adresa completă, dacă opţiunea s-a referit la bunul imobil integral, sau dacă s-a referit la o parte din bunul imobil se va înscrie suprafaţa din bunul imobil. În cazul operaţiunilor de leasing cu bunuri imobile se va menţiona dacă opţiunea s-a referit la bunul imobil integral, sau dacă s-a referit la o parte din bunul imobil, pe lângă suprafaţă trebuie să se identifice cu exactitate partea din bunul imobil care face obiectul contractului) ................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    Confirm că datele declarate sunt complete şi corecte.

 

    Numele şi prenumele ........................, funcţia ....................

 

    Semnătura şi ştampila

 

 

 

 

- Pentru taxarea operatiunilor de livrare de constructii care nu sunt noi si de terenuri care nu sunt construibile

 

    În sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea livrării bunurilor imobile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, în condiţiile prevăzute la pct. 39 din Normele metodologice date în aplicarea titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

      Opţiunea se notifică organelor fiscale locale pe formularul prezentat în anexa nr. 3 la normele metodologice şi se exercită pentru bunurile imobile menţionate în notificare. Opţiunea se poate exercita şi numai pentru o parte a acestor bunuri. Depunerea cu întârziere a notificării nu va conduce la anularea opţiunii de taxare depuse de vânzător. Notificarea trebuie transmisă în copie şi cumpărătorului.

 

    ANEXA 3

    la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal

 

                              NOTIFICARE

privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal

 

    1. Denumirea solicitantului ..............................................

    2. Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal .................................................................

    3. Adresa ................................................................

    4. Bunurile imobile (construcţii, terenuri) pentru care se aplică opţiunea de taxare (adresa completă a bunului imobil, adresa completă şi suprafaţa terenului, în cazul în care opţiunea de taxare priveşte numai o parte a bunului imobil se va identifica cu exactitate această parte a bunului imobil)

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

    ..........................................................................

 

    Confirm că datele declarate sunt corecte şi complete.

 

    Numele şi prenumele ........................, funcţia ....................

 

    Semnătura şi ştampila