Echipa Contabilii.ro

Art. 258. - Calculul impozitului pe teren

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Calculul impozitului
   Art. 258. - (1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
   (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
   
               
  Zona din cadrul localităţii Rangul localităţii (lei/m2)
    O I II III IV V
  A 8.921 7.408 6.508 5.640 766 613
  B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460
  C 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306
  D 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153
    ___________
    Tabelul a fost modificat prin tabelul din Hotărârea nr. 956/2009 începând cu 01.01.2010.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 232. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

   (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 232. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

   (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor:
   
             
  Nr.
crt.
Categoria de folosinţă - lei/ha -
  A B C D
  1. Teren arabil 24 18 16 13
  2. Păşune 18 16 13 11
  3. Fâneaţă 18 16 13 11
  4. Vie 40 30 24 16
  5. Livadă 46 40 30 24
  6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 24 18 16 13
  7. Teren cu apă 13 11 7 X
  8. Drumuri şi căi ferate X X X X
  9. Teren neproductiv X X X X
    ___________
    Tabelul a fost modificat prin tabelul din Hotărârea nr. 956/2009 începând cu 01.01.2010.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 232. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

   (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
   
     
  Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
  O 8,00
  I 5,00
  II 4,00
  III 3,00
  IV 1,10
  V 1,00
   (51) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
   a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
   b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
    ___________
    Alineatul (51) a fost introdus prin punctul 233. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

   (52) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).
    ___________
    Alineatul (52) a fost introdus prin punctul 233. din Legea nr. 343/2006 începând cu 01.01.2007.

   (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 5. din Legea nr. 247/2005 începând cu 01.01.2006.

   
Punere în aplicare Art. 258. prin Normă metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal... din 22/01/2004 :
Norme metodologice:
78.
(1) Impozitul pe teren se stabileşte anual în sumă fixă, în lei pe metru pătrat de teren, în mod diferenţiat, în intravilanul şi extravilanul localităţilor, după cum urmează:
a) în intravilan:
1. pe ranguri de localităţi, identificate prin cifrele romane: 0, I, II, III, IV şi V;
2. pe zone, identificate prin literele: A, B, C şi D;
3. pe categorii de folosinţă, astfel cum sunt evidenţiate în tabloul prevăzut la pct. 80;
4. prin aplicarea nivelurilor şi a coeficienţilor de corecţie prevăzuţi la art. 258 alin. (2), (4) şi (5) din Codul fiscal;
b) în extravilan, în funcţie de categoria de folosinţă, de zone, identificate prin literele: A, B, C şi D, prin aplicarea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, înmulţite cu coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi la art. 251 alin. (5):
(2) Pentru stabilirea impozitului pe teren, prevederile pct. 1-9, pct. 11 alin. (3), pct. 15 şi 18 se aplică în mod corespunzător.
79. Pentru terenurile din intravilanul localităţilor, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se determină prin înmulţirea nivelurilor prevăzute la art. 258 alin. (4) din Codul fiscal cu coeficienţii de corecţie de la alin. (5) al aceluiaşi articol, diferenţiaţi pe ranguri de localităţi.
80. La încadrarea terenurilor pe categorii de folosinţă, în funcţie de subcategoria de folosinţă, se are în vedere tabloul următor:
         
  Categoria de folosinţă Subcategoria de folosinţă Simbol (cod)
  1. Terenuri cu construcţii - construcţii C
  - curţi şi construcţii CC
      - diguri CD
      - cariere CA
      - parcuri CP
      - cimitire CI
      - terenuri de sport CS
      - pieţe şi târguri CT
      - pajişti şi ştranduri CPJ
      - taluzuri pietruite CTZ
      - fâşie de frontieră CFF
      - exploatări miniere şi petroliere CMP
      - alte terenuri cu construcţii CAT
  2. Arabil - arabil propriu-zis A
      - pajişti cultivate AP
      - grădini de legume AG
      - orezării AO
      - sere AS
      - solarii şi răsadniţe ASO
      - căpşunării AC
      - alte culturi perene AD
  3. Păşuni - păşuni curate P
      - păşuni împădurite PP
      - păşuni cu pomi fructiferi PL
      - păşuni cu tufărişuri şi mărăciniş PT
  4. Fâneţe - fâneţe curate F
      - fâneţe cu pomi fructiferi FL
      - fâneţe împădurite FPF
      - fâneţe cu tufărişuri şi mărăciniş T
  5. Vii - vii nobile VN
      - vii hibride VH
      - plantaţii hamei VHA
      - pepiniere viticole P
  6. Livezi - livezi clasice L
      - livezi intensive şi superintensive LI
      - livezi plantaţii arbuşti LF
      - plantaţii dud LD
      - pepiniere pomicole LP
  7. Păduri şi alte terenuri de vegetaţie forestieră - păduri PD
  - perdele de protecţie PDP
  - tufărişuri şi mărăcinişuri PDT
  - răchitării PDR
      - pepiniere silvice PDPS
  8. Terenuri cu ape - ape curgătoare HR
  - lacuri şi bălţi naturale HB
      - lacuri de acumulare HA
      - amenajări piscicole HP
      - ape cu stuf HS
      - canaluri HC
      - marea teritorială HM
  9. Drumuri şi căi ferate - autostrăzi DA
  - drumuri naţionale DN
      - drumuri judeţene DJ
      - drumuri comunale DC
      - străzi şi uliţe DS
      - drumuri de exploatare (agricole, silvice, petroliere, industriale etc.) DE
      - drumuri şi poteci turistice DT
      - căi ferate DF
  10. Terenuri neproductive - nisipuri zburătoare NN
  - bolovănişuri, stâncării, pietrişuri NB
      - râpe, ravene, torenţi NR
      - sărături cu crustă NS
      - mocirle şi smârcuri NM
      - gropi împrumut, deponii NG
      - halde NH
81.
(1) Pentru calculul impozitului aferent terenurilor situate în intravilanul localităţilor, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:
a) rangul localităţii unde se află situat terenul;
b) zona în cadrul localităţii prevăzute la lit. a);
c) categoria de folosinţă;
d) suprafaţa terenului;
e) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", suprafaţa construită la sol a clădirilor;
f) majorarea stabilită în condiţiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.
(2) Pentru calculul impozitului pentru terenurile situate în extravilanul localităţilor, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:
a) suprafaţa terenului;
b) în cazul terenului încadrat la categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii", suprafaţa construită la sol a clădirilor;
c) majorarea stabilită în condiţiile art. 287 din Codul fiscal pentru impozitul pe teren.
82.
(1) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, în cazul unui teren amplasat în intravilan, având categoria de folosinţă "terenuri cu construcţii":
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct. 81 alin. (1):
a) rangul localităţii unde este situat terenul: 0;
b) zona în cadrul localităţii: A;
c) categoria de folosinţă: terenuri cu construcţii;
d) suprafaţa terenului: 598 m2;
e) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 56 m2;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (2) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează impozit pe teren: din suprafaţa terenului deţinut în proprietate se scade suprafaţa construită la sol, respectiv: 598 m2 - 56 m2 = 542 m2;
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III - impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui teren amplasat în zona A din localitatea care are rangul O, respectiv: 7404 lei/ha, respectiv 0,7404 lei/m2;
2.2. suprafaţa de teren pentru care se datorează impozit pe teren, prevăzută la pct. 1, se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 542 m2 x 0,7404 lei/ha = 401,296 lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu 19%, impozitul determinat la subpct. 2.2 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, impozitul pe teren se înmulţeşte cu 1,19, respectiv: lei 401,296 x 1,19 = 477,54 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea depăşind 50 de bani se majorează la 1 leu, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeşte la 478 lei.
(2) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, în cazul unui teren amplasat în intravilan, având categoria de folosinţă "fâneaţă":
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct. 81 alin. (1):
a) rangul localităţii unde este situat terenul: 0;
b) zona în cadrul localităţii: C;
c) categoria de folosinţă: fâneaţă;
d) suprafaţa terenului: 1.214 m2;
e) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 0 m2;
f) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (3)-(5) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează impozit pe teren: este efectiv suprafaţa terenului, respectiv: 1.214 m2;
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. în tabloul prevăzut la pct. 11 alin. (3), la cap. III - impozitul pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în coloana "Nivelurile stabilite în anul 2006 pentru anul 2007 - art. 296 alin. (1)" se identifică suma corespunzătoare unui teren având categoria de folosinţă "fâneaţă", amplasat în zona C, respectiv: 11 lei/ha, respectiv 0,0011 lei/m2;
2.2. suprafaţa de teren pentru care se datorează impozit pe teren, prevăzută la pct. 1, se înmulţeşte cu suma prevăzută la subpct. 2.1, respectiv: 1.214 m2 x 0,0011 lei/m2 = 13,354 lei;
2.3. suma stabilită la subpct. 2.2 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 8,00 din tabelul prevăzut la art. 258 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzător rangului 0 al localităţii unde este amplasat terenul, respectiv; 13,354 lei x 8,00 = 106,832 lei;
2.4. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu 19%, suma determinată la subpct. 2.3 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,19, respectiv: 106,832 lei x 1,19 = 127,13 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 0, fiind sub 50 de bani se neglijează, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeşte la 127 lei.
(3) Exemplu de calcul privind impozitul pe teren aferent anului 2007, în cazul unui teren amplasat în extravilan:
A. Datele despre teren, potrivit structurii prevăzute la pct. 81 alin. (2):
a) suprafaţa terenului arabil, zona A, în Bucureşti, 0,0607 ha;
b) suprafaţa construită la sol a clădirilor: 245 m2;
c) Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât, în anul 2006 pentru anul 2007, majorarea impozitului pe teren cu 19%.
B. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezultă din economia textului art. 258 alin. (6) din Codul fiscal:
1. Se determină suprafaţa pentru care se datorează impozit pe teren: din suprafaţa terenului deţinut în proprietate se scade suprafaţa construită la sol, respectiv: 607 m2 - 245 m2 = 362 m2.
2. Se determină impozitul pe teren:
2.1. suprafaţa prevăzută la pct. 1, potrivit art. 258 alin. (6) din Codul fiscal, se înmulţeşte cu 36 lei/ha sau, pentru uşurarea calculului, 362 m2 se împarte la 10.000, respectiv: 0,0362 ha x 36 lei/ha = 1,303 lei;
2.2. suma stabilită la subpct. 2.1 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 2,60 corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5) din Codul fiscal, corespunzător rangului 0 al localităţii unde este amplasat terenul, respectiv: 1,303 lei x 2,60 = 3,38 lei;
2.3. având în vedere prevederile art. 296 alin. (1) din Codul fiscal, deoarece, în anul fiscal 2006 pentru anul fiscal 2007, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a hotărât majorarea impozitului pe teren cu 19%, suma determinată la subpct. 2.1 se majorează cu acest procent sau, pentru uşurarea calculului, această sumă se înmulţeşte cu 1,19, respectiv: 3,38 lei x 1,19 = 4,03 lei; potrivit prevederilor pct. 15 alin. (1), fracţiunea de 0,03 lei fiind sub 50 de bani se neglijează, impozitul pe teren astfel determinat se rotunjeşte la 4 lei.