Echipa Contabilii.ro

Radiere societate. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 237 alin.8 din legea nr. 31/1990 pentru radierea din oficiu din registrul comerţului a societăţii comerciale intimate.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Curtea de Apel Oradea

 
Decizie nr. 513/2011
din 26/09/2011

Radiere societate. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 237 alin.8 din legea nr. 31/1990 pentru radierea din oficiu din registrul comerţului a societăţii comerciale intimate.

 

    SURSA: portal.just.ro
    SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.
    Materie : RECURS COMERCIAL. RADIERE SOCIETATE. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART.237 ALIN.8 DIN LEGEA NR.31/1990 PENTRU RADIEREA DIN OFICIU DIN REGISTRUL COMERŢULUI A SOCIETĂŢII COMERCIALE INTIMATE.
    - art.237 din Legea nr.31/1990.
    Decizia nr.513/C/26.09.2011 a Curţii de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
    Prin Sentinţa nr. 187/2011 , Tribunalul Satu Mare în temeiul art. 3 alin. 3 din OUG nr. 116/2009 raportat la art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990, a admis cererea formulata de O. N. R. .C. in nume propriu si pentru Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în sensul ca :
    A dispus radierea din registrul comerţului a paratei SC A. A. SRL, a dispus O.i R. C. de pe lângă Tribunalul Satu Mare efectuarea cuvenitelor menţiuni.
    În temeiul art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990, sentinţa se comunica pârtilor, pe cale electronica M. F. P. – A. N. de A. F., D. G. F. P. a J. S. M. , A V. A. S., se va publica pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerţului si se va afişa la sediul O. R. C. de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Fără cheltuieli de judecata.
    Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:
    Prin sentinţa civilă nr. 718/LC/05.10.2009 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 2676/83/2009, rămasă irevocabilă, s-a dispus dizolvarea pârâtei SC A. A. SRL în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.
    Deşi de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intimată a intrat în lichidare, reprezentantul legal al acesteia şi nici o persoană interesată nu a numit respectiv nu a solicitat numirea şi înregistrarea unui lichidator, practician în insolvenţă, pentru efectuarea operaţiunilor necesare lichidării societăţii comerciale pârâte.
    Constatând că de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare a societăţii comerciale pârâte a trecut un termen mai mare de trei luni, îndeplinirea în cauză a condiţiilor de admisibilitate a cererii prevăzute de art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în temeiul acestui text de lege, raportat la art. 3 alin. 3 din OUG nr. 116/2009 instanţa a admis cererea reclamantei astfel cum a fost formulată, a dispus radierea societăţii comerciale pârâte din registrul comerţului, să dispună ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare efectuarea cuvenitelor menţiuni şi îndeplinirea comunicărilor şi a formelor de publicitate prevăzute de art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990.
    Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxei judiciare de timbru, a declarat recurs D.G.F.P. Satu Mare, solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii cererii de radiere a intimatei.
    În dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat că, sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică, întrucât în cauză nu sunt aplicabile prevederile art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990, sentinţa atacată fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor legale.
    În speţă, Tribunalul Satu Mare prin încheierea nr.270/LC/3.06.2010 pronunţată în dosarul 3720/83/2010 s-a admis cererea de numire lichidator privind pe intimata pârâtă, iar recurenta a fost lipsită de posibilitatea de a face apărări în dosarul privind radierea intimatei întrucât nu a fost citată conform prev.art.237 din Legea 31/1990.
    Totodată învederează faptul că intimata debitoare figurează cu datorii la bugetul de stat în cuantum total de 7730 lei, radierea fiind făcută cu încălcarea prevederilor Legii nr. 428/2002.
    În drept au fost invocate dispoziţiile art.304 şi următoarele cod procedură civilă.
    Intimaţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nici nu şi-au exprimat poziţia în cauză.
    Verificând hotărârea atacată, prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, conform art.304/1 cod procedură civilă, Curtea de Apel Oradea a reţinut următoarele:
    Prin sentinţa comercială nr.718/LC/2009, s-a dispus dizolvarea intimatei pârâte în baza art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.
    Potrivit art. 237 alin.3 din acelaşi act normativ, "Hotărârea Tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea de IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii".
    Potrivit art. 237 alin.8 din Legea nr. 31/1990, "Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. 7 cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. 7, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun".
    În speţă, instanţa a constatat că, prin încheierea nr.270/LC/03.06.2010 pronunţată în dosarul nr.3720/83/2010 a Tribunalului Satu Mare, a admis cererea formulată de D. G. A F. P. SATU MARE de numire a lichidatorului al SC A. A. SRL, astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile art.237 alin.8 din Legea 31/1990 privind radierea.
    Faţă de considerentele expuse mai sus, Curtea de Apel Oradea, în temeiul art.312 alin.1 şi 2 coroborat cu art.304 pct.9 cod procedură civilă, a admis ca fondat recursul de faţă, a modificat în tot sentinţa nr.396/21.04.2010 a Tribunalului Bihor, în sensul că a respins cererea de radiere formulată de ONRC împotriva pârâtei şi a dispus radierea menţiunilor efectuate în registrul comerţului în temeiul acestei hotărâri, constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.