Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 10/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 10/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 10/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   Oricine găseşte motiv de a critica la alţii ceea ce alţii găsesc de criticat la el.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr. 1375/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat

2.2 Ordinul MFP nr. 1339/2012 privind modificarea OMFP nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.3 Ordinul MFP nr. 1330/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 şi 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

2.4 Ordinul ANAF nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

2.5 Ordinul MFP nr. 1297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din OG nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 şi art. IX din OUG nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetar

2.6 Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

2.7 Ordinul MFP nr. 1284/2012 privind modificarea OMFP 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

2.8 Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (097) Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare

2.9 Ordinul ANAF nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. (91) lit. b) - d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

III. Contabilitate practică

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1 Reguli privind inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

 

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1 Regimul fiscal pentru penalităţi de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1. Lista contribuțiilor și taxelor aplicate asupra unei activități dependente pentru octombrie 2012

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Dezvoltarea unui website prin perspectiva standardelor internaționale de contabilitate

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Sesiuni de examen de acces la stagiu CECCAR

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv pe documentele de personal

8.2 Modul de prezentare al activelor şi pasivelor din punct de vedere al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale. Clasificarea conţinutului posturilor de bilanţ.