Echipa Contabilii.ro

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 12/2012

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Revista PRACTICI CONTABILE Nr. 12/2012

Revista  PRACTICI CONTABILE

Nr. 12/2012

Din Respect pentru Contabil. Din Respect pentru Contabilitate. 

I. Editorial

E   Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci.

II. Noutăţi contabile şi fiscale

 

E D'ale Monitorului Oficial. Noutăţile & Modificările legislative. Modul de aplicare în practică. 

2.1 Ordinul MFP nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 871 din 20 decembrie 2012

2.2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial 857 din 18 decembrie 2012

2.3 Ordinul MFP nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial nr. 857 din 18 decembrie 2012

2.4 Ordinul ANAF nr. 1951/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OPANAF nr. 1294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 18 decembrie 2012

2.5 Ordinul MFP nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin OMFP nr. 1.801/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 842 din 13 decembrie 2012

2.6 Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012

2.7 Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1950/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012

2.8 Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1913/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din  17 decembrie 2012

2.9 Ordinul MFP nr. 1639/2012 privind completarea OMFP nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial 824 din 7 decembrie 2012

2.10 Ordinul ANAF nr. 1823/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012

2.11 Ordinul ANAF nr. 1822/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012

 

III. Contabilitate practică

 

E Practici şi tehnici contabile aplicate. Monografii contabile. Proceduri de control intern si audit intern aplicate la nivelul unei firme.

3.1. Noutăţi privind reglementările contabile în partidă simplă

3.2. Informaţii noi privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice

     3.3. Corectarea unor sume înregistrate în contabilitate aferente anilor anteriori

IV. Taxe şi impozite

 

E Tratamente fiscale pentru speţe întâlnite în practică. Jurisprudenţă. Practică fiscală şi judiciară 

4.1. Noi informaţii referitoare la reglementarea fiscală a accizelor

4.2. Clarificarea cu privire la declararea impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2012 şi definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2012

4.3. Ghid de aplicare privind calcul impozitului pe profit aferent anului 2012. Tehnici privind completarea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit". Schema de calcul a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2012

4.4. Noul formular 205 conţine şi detalii privind veniturile din salarii, preluând şi funcţia fişelor fiscale folosite pentru angajaţi până la 31 decembrie 2011

 

V. Resurse umane

E Practici şi tehnici utizateîn cadrul departamentului de Resurse Umane. Sfaturi şi opinii.

5.1. Lista contribuțiilor și taxelor aplicate asupra unei activități dependente pentru decembrie 2012

 

VI. IAS/IFRS 

E IAS/IFRS de la teorie la practică. Studii de caz aplicate.

6.1 Comparaţie între reglementările contabile naţionale (OMFP nr. 3055/2009) şi IFRS (OMFP nr. 1286/2012) în materia veniturilor înregistrate în contabilitate. Tabel comparativ.

VII. Examene de profesie

E Cum învăţăm şi cum pregătim un examen. Scheme de înţelegere.

7.1 Test de acces la stagiu CAFR - februarie 2013

 

VIII. Întrebări şi răspunsuri la speţele Dvs.

E Speţe de caz analizate, comentate şi soluţionate.

8.1 Modul de efectuare a controlului financiar preventiv pentru procesul verbal de scoatere din functiune a mijlocului fix

8.2. Cursul valutar de închidere utilizat pentru situaţiile financiare ale anului 2012

8.3. Omisiunea cu ştiinţă de înregistrare a facturilor în contabilitate, încadrare juridică.