Echipa Contabilii.ro

Jurisprudenta

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Dare de mită. Infracţiunea de delapidare, prevăzută de art. 2151 alin. 1 Cod Penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod Penal. 2232
2 Purtare abuzivă, elemente constitutive, individualizare pedeapsă. 2804
3 Individualizarea pedepselor. 1708
4 Somaţia de plată. Plăţi parţiale succesive. Contestarea modului de calcul al penalităţilor de întârziere - Lipsă caracter cert - Necesitatea administrării unor probe complexe în vederea determinării corecte a prejudiciului cauză, prin neachitarea la terme 4533
5 Anulare act control taxe şi impozite. 2855
6 Contractul de antrepriză. Dovada încheierii contractului. - Cum legea nu cere nicio formă specială pentru validitatea contractului de antrepriză, în virtutea principiului consensualismului, simplul acord de voinţă al părţilor este suficient pentru existe 2507
7 Ordonanţa de plată. - cererea privind creanta de plata a pretului 3318
8 Somaţie de plată. / în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris 2094
9 Cerere restituire permis conducere. 3237
10 Obligaţie de plată. - n contractul de asigurare pentru a beneficia de despagubiri ca urmare a accidentului de munca suferit. 1840
11 Contract de vânzare-cumpărare. 1663
12 Recurs contencios administrativ. Inspecţie fiscală. 2746
13 Compensarea orelor suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru, în delegaţie cu diurnă 3493
14 Funcţionar public. Retrogradare din funcţie publică. Nelegalitate. 2024
15 Contestaţie în anulare. Greşeală materială. 1784
16 Impozit pe profit. Taxă pe valoarea adăugată. Condiţii pentru deducerea cheltuielilor din contractul de comision. 2716
17 Anulare acte frauduloase. 2016
18 Fond comercial - Art. 138 din Legea nr. 85/2006. 1322
19 Prestări de servicii. Restituire de T.V.A. Fonduri alocate de fundaţii străine. 1300
20 Antrenare răspundere patrimonială. 2806
21 Evaziune fiscală. 2589
22 Efectivitatea desfiinţării locului de muncă. 3072
23 Înşelăciune. Identitate falsa. 1737
24 Constatarea nulităţii contractului individual de muncă 2559
25 Contastaţie act administrativ fiscal. 2161
26 Societăţi comerciale.Avansuri nerestituite. 1819
27 Insolvenţă - Atragerea răspunderii personale patrimoniale a administratorului debitorului. 4430
28 Contracte. 1837
29 Litigiu comercial. Forţa probantă a înscrisurilor comerciale. 2809
30 Dacă transferul bunului nu s-a mai produs ca urmare a rezilierii convenţiei şi restituirii avansului (ratelor achitate, în speţă) sumele reţinute de organul de control cu titlu de TVA nu sunt datorate şi cu atât mai puţin majorările de întârziere. 1359
31 Acţiune având ca obiect încheierea unui contract de concesiune în temeiul art. 40 alin. (2) din Legea nr. 50/1991. Instanţă competentă. 1191
32 Înalt funcţionar public. Modificarea raportului de serviciu în virtutea principiului mobilităţii. Condiţii de legalitate. 1913
33 Act administrativ exceptat de la controlul de legalitate pe calea acţiunii directe. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate. 1951
34 Act administrativ fiscal. Suspendare. Neîndeplinirea condiţiilor. 2020
35 Determinarea bazei de impunere prin estimare. Contestarea cuantumului obligaţiilor fiscale. 3141
36 Hotărâre judecătorească. Obligaţia motivării. Garanţie a dreptului la un proces echitabil. 2210
37 Certificat de atestare a cazului de forţă majoră emis de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Caracterul actului. Excepţie de nelegalitate. Inadmisibilitate. 2458
38 Excepţie de nelegalitate a art. 6 din H.G.nr.20/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului. Netemeinicie. 1395
39 Instituţie publică de interes naţional. Persoană impozabilă cu regim mixt. Sfera de aplicare a dreptului de deducere a TVA. 1517
40 Acţiune în contencios administrativ prin care se invocă apărarea unui interes legitim public. Condiţia justificării în principal a unui interes legitim privat. 3330
41 Act administrativ fiscal. Efectele comunicării prin publicitate cu rea-credinţă. 3425
42 Certificat de rezidenţă fiscală. Neîndeplinirea condiţiilor de formă impuse de legea română. Consecinţe. 2972
43 Hotărâre a instanţei de contencios administrativ. Principiul executării din oficiu şi cu celeritate a obligaţiilor impuse de instanţă autorităţii administrative. 4098
44 Funcţionar public parlamentar. Încetarea raportului de serviciu prin pensionare. Dreptul la indemnizaţia în cuantum de 7 salarii lunare brute impozabile. Cuantificarea dreptului. Determinarea înţelesului noţiunii de „salariu lunar brut” pe calea contestaţ 1385
45 Concentrare economică. Obligaţia notificării. Depăşirea termenului legal. Sancţiune. 1816
46 Acţiune în contencios administrativ. Condiţie de admisibilitate. 3363
47 Cetăţean străin din afara spaţiului comunitar. Autorizaţie de muncă. Refuz nejustificat de eliberare. 1206
48 Alcool nerafinat. Accizare. 1336
49 Legea 554/2004, H.G. 884/204 şi O.U.G. 110/2005 Contractul de concesiune având ca obiect exploatarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet stomatologic încheiat cu Consiliul Local Ploieşti. Serviciu de utilitate publică. Cerere de cumpă 1624
50 Legea 85/2006 Vânzarea la licitaţie publică a unui apartament proprietatea societăţii debitoare aflate în insolvenţă. Contestarea licitaţiei de un creditor privilegiat, care nu a îndeplinit formalităţile legale de întabulare. Efectul neîntabulării privil 1919
51 Legea 554/2004 Suspendarea executării actului administrativ fiscal. Condiţii de admisibilitate. 2096
52 Procedura insolvenţei. Angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere 1699
53 DIZOLVAREA ŞI RADIEREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC. 2174
54 RĂSPUNDEREA ANGAJATORULUI PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE ANGAJATULUI. 1544
55 EVACUARE CHIRIAŞI DIN IMOBILUL SUPUS DISPOZIŢIILOR O.U.G. NR.40/1999. DREPTUL CHIRIAŞULUI LA REINNOIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE. 1434
56 . ANULAREA HOTĂRÂRII GENERALE A ACŢIONARILOR . PERSOANELE CARE POT ATACA ÎN JUSTIŢIE HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE 1324
57 MAJORĂRI ŞI PENALITĂŢI DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CREANŢELOR BUGETARE, DATORATE DUPĂ DESCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI PÂNĂ LA DATA INTRĂRII ÎN FALIMENT 1984
58 NULITATEA ACTELOR, OPERAŢIUNILOR ŞI PLĂŢILOR DEBITORULUI, ULTERIOARE DESCHIDERII PROCEDURII (ART. 49 DIN LEGEA NR.64/1995) 1203
59 EXECUTAREA SILITĂ A PERSOANELOR PREVĂZUTE DE ART.137 DIN LEGEA NR.64/1995 . COMPETENŢA ŞI MODUL DE REPARTIZARE A SUMELOR OBŢINUTE DIN EXECUTAREA SILITĂ 1082
60 SUSPENDAREA EXECUTĂRII HOTĂRÂRII ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR. PROCEDURĂ ŞI CONDIŢII 1484
61 Răspunderea membrilor organelor de conducere ale societăţii debitoare condiţii .Aplicarea art.137 din Legea 64/1995. 1225
62 Potrivit HG 831/1997 pentru aprobarea modelelor , formularelor comune privind activitatea financiara si contabila coroborate cu Normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora persoanele juridice si fizice prev la a 1384
63 Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economice si faptul ca s-au platit la stat impozitele aferenta nu constituie motiv intemeiat de a eluda disp.OG 3/1992 care reglementeaza modul in care pot tinute documentele justificative si regimul juridic 1085
64 Aplicarea articolului 129 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Consecinţa necomunicării raportului final către creditori 1265
65 Aplicarea dispoziţiilor articolului 274 alineat (3) Cod procedură civilă. Micşorarea onorariului de avocat acordat la fond 3178
66 Aplicarea art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Creanţă „certă” 1245
67 Aplicarea articolului 138 alineat (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 1321
68 Aplicarea articolului 107 alineat (1) litera B din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 1215
69 Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sub aspectul salariului 4059
70 Răspunderea patrimonială a gestionarului. 4101
71 Plata contravalorii muncii prestate în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal 1674
72 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Verificarea obiectului abaterii disciplinare 3107
73 Vârsta de pensionare pentru personalul didactic 3802
74 Indemnizaţie pentru concediu de odihnă şi primă de concediu 3216
75 Eroare materială. Erorile care vizează fondul cauzei nu pot fi îndreptate pe calea procedurii prevăzute de art. 281 C.pr.civ., ci doar prin exercitarea căilor de atac 3178
76 Taxa pe valoarea adăugată. Recunoaşterea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, de îndeplinirea condiţiei ca bunurile sau serviciile să fi fost achiziţionate exclusiv pentru realizarea obiectului de activitate pentru care societatea comercial 1701
77 Contract de achiziţie publică. Preţ aparent neobişnuit de scăzut. Obligaţia autorităţii contractante de a lua în considerare condiţiile deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul, organizat ca „persoană fizică autorizată”, în raport cu ofertant 2795
78 Daune morale 3791
79 Cerere de acordare de despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 290/2003. Dovada calităţii de proprietar. Consecinţe 1756
80 Acţiune în constatarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice. Daune morale. Admisibilitate 1939
81 Taxă specială pentru autoturism. Lipsa procedurii prealabile, anterioară cererii de restituire a taxei. Consecinţe 1875
82 Obligaţii vamale. Stabilirea regimului vamal preferenţial în considerarea presupusei origini comunitare a bunului importat. Constatarea infracţiunii de fals în privinţa actului de dovedire a originii comunitare a bunului. Consecinţe 1547
83 Sucursală - lipsă calitate procesuală pasivă în procedura insolvenţei 2755
84 Închiderea procedurii falimentului debitoarei înainte de a se pronunţa o hotărâre definitivă si irevocabilă cu privire la antrenarea răspunderii patrimoniale a administratorului debitoarei. Consecinţe 3785
85 Procedura insolvenţei. Aplicarea art.246 C.pr.civ. Renunţarea la judecată a creditoarei-intimate, a cărei cerere de deschidere a procedurii a fost admisă la fond 2250
86 Excepţie de neconstituţionalitate. Noţiunea de „legătură cu soluţionarea cauzei”, în sensul articolului 29 alineat (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. 1104
87 Termenul de prescripţie prevăzut de articolul 139 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Momentul de la care începe să curgă. 1459
88 Termenul de prescripţie special, de 5 ani, a dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale. Aplicabilitate. 8107
89 Cheltuielile de efectuare a executării silite. Interpretarea şi aplicarea articolului 371 indice 7 Cod procedură civilă. 5653
90 Articolul 138 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 5041
91 Revizuire. Cazul de revizuire reglementat de articolul 322 punctul 5 Cod procedură civilă. Condiţii. 2786
92 Incompatibilitatea practicianului în insolvenţă numit concomitent administrator judiciar/lichidator al unui debitor şi creditorului acestuia. Rezolvare. 2799
93 Măsuri asigurătorii în cursul arbitrajului. Competenţa de a încuviinţa măsurile asigurătorii. 1332
94 Termenul de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect lucrări 1766
95 Drepturi salariale suplimentare. Dreptul legiuitorului de a înceta acordarea beneficiului. Momentul în care interdicţia compensării chiriei intră în vigoare, în cazul de excepţie al contractelor de închiriere încheiate cu rude de până la gradul II inclusi 1156
96 Schimbare lichidator provizoriu 1954
97 REDUCEREA PRAGULUI DE ADJUDECARE PENTRU MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTAR ALE SOCIETĂŢII DEBITOARE, ADJUDECATE ÎN URMĂ CU APROAPE 2 ANI ŞI NEACHITATE PÂNĂ ÎN PREZENT, NU ESTE LEGALĂ, NEAVÂND NICI UN SUPORT LEGAL PENTRU ACEASTA 1231
98 INADMISIBILITATEA RECURSULUI DECLARAT ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERILOR PREMERGĂTOARE PRONUNŢATE DE JUDECĂTORUL SINDIC ÎN PROCEDURA FALIMENTULUI 2048
99 DREPTURI SALARIALE SOLICITATE PRIN INVOCAREA UNEI SITUATII DISCRIMINATORII. LIPSA UNEI REGLEMENTARI LEGALE ÎN ACEST SENS. 1712
100 DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. CREANŢĂ LITIGIOASĂ. 2034
101 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE. CLAUZE MAI FAVORABILE DECÂT CELE CUPRINSE ÎN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL NAŢIONAL. OBLIGATIVITATEA APLICĂRII CLAUZELOR MAI FAVORABILE. 3113
102 ÎNDREPTARE DE EROARE MATERIALĂ. CRITICILE CE PRIVESC FONDUL CAUZEI NU POT FI VALORIFICATE PE CALEA CERERII DE ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ. 3994
103 SALARIAŢII SC PETROM SA BENEFICIAZĂ DE AJUTOARE SOCIALE DISTINCTE ÎN FUNCŢIE DE MODALITATEA ÎN CARE LE-A ÎNCETAT CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 2415
104 COMUNICAREA DECIZIEI DE SANCŢIONARE 2976
105 FORMAREA PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR. SUPORTAREA DE CĂTRE SALARIAT A CHELTUIELILOR EFECTUATE DE ANGAJATOR ÎN CAZUL INIŢIATIVEI SALARIATULUI DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1232
106 CLAUZĂ DE MOBILITATE ŞI DE CONFIDENŢIALITATE. CONSILIERI JURIDICI PERSONAL CONTRACTUAL 3321
107 CHELTUIELI DE JUDECATĂ - ACORDARE 2335
108 SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ADEVERINŢELE EMISE DE ANGAJATOR NU POT FI CENZURATE DE CASELE TERITORIALE DE PENSII CI SE COROBOREAZĂ CU CARNETELE DE MUNCĂ ŞI ALTE PROBATORII ADMINISTRATE ÎN CAUZĂ 2300
109 RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ Convocarea în scris a salariatului de către persoana împuternicită. 3345
110 Încetarea contractului de muncă.Temeiul juridic în situaţia pensionării salariatului.Distincţia între art.55 lit.b şi art. 56 lit.d din codul muncii. 3871
111 Contestaţie în anulare întemeiată pe disp.art.318 teza I cod pr.civ. Înţelesul noţiunii de greşeală materială. 4459
112 Evaluarea profesională a salariaţilor din cadrul primăriei. Competenta ordonatorului de credite privind fisa de evaluare raportat la contractul colectiv de munca 2715
113 Interdicţia cumulului pensiei stabilite în sistemele neintegrate sistemului public, pensie ce depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie, cu veniturile salariale rezultate din raportul de serviciu. 1700
114 Desfacerea disciplinară a contractului de muncă. Contestarea deciziei de concediere. Nulitatea deciziei de concediere. 3261
115 Regii autonome. Procedura insolvenţei. 2376
116 Incopatibilitate între funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului. 4596
117 Acţiunea în răspundere patrimonială a persoanelor ce au cauzat starea de insolvenţă a societăţii debitoare. Prescripţia dreptului la acţiune 5757
118 Poprire asigurătorie în materie comercială. Momentul consemnării cauţiunii 2080
119 Act administrativ cu caracter individual;excepţie de nelegalitate. Principiul priorităţii aplicării dreptului UE; Principiul electa una via 4060
120 Plata efectuată după deschiderii procedurii insolvenţei debitoarei. 2933
121 Nulitatea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în situaţia în care, aceştia sunt reprezentaţi de organele de conducere a societăţii, iar votul lor este hotărâtor 888
122 Inadmisibilitatea cererii de suspendare a executării actului administrativ, întemeiată pe dispoziţiile art. 581 Cod pr.civilă. 2406
123 Procedura insolvenţei. Autoritate de lucru judecat. 1956
124 Suspendarea executării hotărârii judecătorului-sindic de către instanţa de recurs. 4017
125 Admisibilitatea ordonanţei preşedinţiale pentru suspendarea executării actului administrativ contestat. 3488
126 Poprirea asigurătorie. Condiţiile necesare înfiinţării popririi. 4802
127 . Măsura dispusă de autoritatea administrativă, pentru suspendarea a două autorităţi de antrepozit fiscal, fundamentată pe raza unei adrese care are caracter de corespondenţă nu poate constitui temei pentru dispunerea unei măsuri de suspendare a autorit 1093
128 Biletele la ordin emise în cadrul acţiunii cambiale, trebuie să îndeplinească condiţiile de formă prevăzute de art. 104 din legea 58/1934, asupra cambiei şi biletului la ordin 3718
129 Inadmisibilitatea procedurii ordonanţei preşedinţiale cu privire la suspendarea executării biletelor la ordin, cât timp în legea specială sunt reglementate mijloacele procedurale de suspendare a executării 1082
130 Aplicarea dispoziţiilor art.138 lit. c şi d din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. Obligativitatea probării îndeplinirii cumulative a mai multor condiţii, şi anume : săvârşirea faptei ilicite dintre cele enumerate în mod limitativ în textul 2422
131 Contestaţie în anulare specială – art. 318 Cod procedură civilă. Motive pentru exercitarea acestei căi de atac de retractare. 2420
132 Efectul compensatoriu al daunelor morale. Daune morale acordate în baza Legii nr.544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public. 1130
133 Noţiunea de act administrativ, care poate fi atacat în temeiul Legii nr. 554/2004 1422
134 În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a contra 1572
135 Contencios administrativ. Tardivitatea plângerii prealabile. 5086
136 Actul administrativ fiscal, în sensul dispoziţiilor art. 41 din Codul de procedură fiscală, este un act emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale 2026
137 Dispoziţie de sancţionare. Posibilitatea instanţei de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată cu o sancţiune mai uşoară. 3747
138 Data depunerii cererii de acordare a drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 148/2005. 1248
139 Competenţa teritorială în materia plângerii contravenţionale. 3392
140 Dispoziţiile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ prevăd că este obligatorie procedura prealabilă în cazul în care se solicită revocarea în tot sau în parte a actului administrativ, de o persoană ce se consideră vătăma 1465
141 Daune morale. Cuantificare prejudiciu moral. 8878
142 Contencios administrativ. Comunicare informaţii de interes public. Daune morale. 2928
143 Caracter cert, lichid şi exigibil al creanţei, în vederea înscrierii în tabelul creditorilor. 2761
144 Deschiderea procedurii insolvenţei şi efectele pe care le produce hotărârea de deschidere a procedurii. Imposibilitatea trecerii la procedura falimentului în cazul casării sentinţei de deschidere a procedurii. 1704
145 Înlocuirea administratorului judiciar se dispune pentru motive temeinice 4046
146 Procedura arbitrală. Suspendarea judecăţii litigiului arbitral. Ordonanţă preşedinţială 1450
147 Cerere vânzare-cumpărare spaţiu locativ cu destinaţie de cabinet medical. Competenţa de soluţionare a litigiului. 1664
148 Clauza arbitrală. Existenţa acesteia exclude competenţa de soluţionare a cauzei de către instanţele judecătoreşti. Condiţii 1515
149 Rambursare taxă pe valoare adăugată. Documente justificative, prevăzute de reglementările financiar-contabile în baza cărora se poate solicita rambursarea. 1834
150 Inadmisibilitatea acţiunii de restituire a taxei de poluare în condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada procedurii prealabile. 5421
151 Hotărâri ale consiliului local care încalcă principiul consensualismului, materializat în clauzele contractelor de concesiune, dar şi principiul neretroactivităţii actelor normative 1405
152 Achiziţii publice. Competenţa materială a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu poate fi extinsă în cazul unor proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. 1222
153 Achiziţii publice. OUG nr.34/2006. Consecinţele nerespectării de către ofertanţi a documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini. 2167
154 Procedura insolvenţei. Acţiune în atragerea răspunderii administratorului pentru pasivul societăţii, în situaţia în care acesta a dat mandat de administrare a societăţii unei alte persoane, fără a îndeplini formalităţile de publicitate prevăzute de lege 1616
155 Înlocuirea lichidatorului judiciar. 2830
156 Momentul până la care judecătorul sindic are obligaţia verificării înregistrării altor cereri de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva aceleiaşi debitoare 1370
157 Lipsa de lichidităţi. Stare de insolvenţă vădită şi iminentă. 1512
158 Procedura insolvenţei. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege privind intrarea în faliment în procedura generală. 3204
159 Procedura insolvenţei. Opoziţie împotriva încheierii de deschidere a procedurii la cererea debitorului. 3087
160 Contractul de vânzare cumpărare a unui bun din patrimoniul unei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, încheiat în cei 3 ani anterior deschiderii procedurii de insolvenţă, poate fi anulat dacă la momentul încheierii actului, cumpărătorul a cunoscut s 2715
161 Bilet la ordin emis de o debitoare aflată în procedura falimentului avalizat de administratorul social. Consecinţe asupra valabilităţii obligaţiilor avalistului. 3506
162 Acţiune pentru interzicerea folosirii unui model înregistrat. Posibilitatea suspendării cauzei în temeiul art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod pr. civilă. 1243
163 Registrul Comerţului. Obligativitatea citării intervenientului. 1400
164 Cerere de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile. Admisibilitatea cererii în condiţiile în care nu se indică bunurile cerute a se sechestra. Instituirea fără plata cauţiunii când titlul îl constituie un bilet la ordin. 3009
165 Contencios fiscal. Suspendarea soluţionării contestaţiei în baza art. 214 Cod pr. fiscală. Condiţii. 2964
166 Societate de asigurare – regimul juridic al RCA şi CASCO. Fondul de protecţie al victimelor străzii. 1788
167 Contencios fiscal. Condiţii pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de obligaţii fiscale. Impozit pe salariu pentru activităţi desfăşurate în folosul unei societăţi comerciale slovace. 2039
168 Acte administrativ fiscale. Scutire de la plata contribuţiei la fondul de asigurări sociale de sănătate. Pensionari care realizează venituri din activităţi independente. 2766
169 Informaţii de interes public. Noţiune. Calitate procesuală pasivă. 1703
170 Acţiune în anularea actelor administrativ fiscale. Antrenarea răspunderii solidare a unui terţ poprit în temeiul art. 149 Cod Procedură Fiscală. 2813
171 Procedura falimentului. Contestaţie la tabelul definitiv al creanţelor. Condiţii de admisibilitate în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2006. 2766
172 . Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea transferurilor patrimoniale întemeiată pe dispoziţiile art. 80 alin.1 lit. b) din Legea nr. 85/2006. Obligarea cumpărătorului la plata diferenţei de preţ. 1356
173 Procedura insolvenţei. Acţiune în anularea transferurilor patrimoniale. Distincţie între aceasta şi cea revocatorie. Inexistenţa autorităţii lucrului judecat. Legitimare procesuală pasivă. Nedesemnarea administratorului special al debitoarei. Consecinţe. 3436