Echipa Contabilii.ro

CodFiscal_01.01.2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Obligaţii declarative cu termene în luna ianuarie 2012 1734
2 Prevederi speciale 1144
3 Depunerea declaraţiilor 1437
4 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale 1602
5 Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 1285
6 Se exceptează de la plata contribuţiilor sociale 1626
7 Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, 1202
8 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) 1108
9 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11 1005
10 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 975
11 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 902
12 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 868
13 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8 939
14 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5 854
15 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3 842
16 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2 799
17 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1 894
18 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor - 01.01.2012 2046
19 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale - 01.01.2012 2015
20 Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului - 01.01.2012 942
21 Infracţiuni - noutati 01.01.2012 1054
22 Măsuri de simplificare TVA - noutati 01.01.2012 1861
23 Declaraţia recapitulativă 1117
24 Decontul special de taxă şi alte declaraţii 965
25 Decontul de taxă 933
26 Perioada fiscală 920
27 Evidenţa operaţiunilor 1045
28 Alte documente 933
29 Facturarea 1248
30 Prevederi generale referitoare la înregistrare 952
31 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii 1090
32 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 969
33 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 949
34 Regimul special pentru aurul de investiţii 1052
35 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi 989
36 Regimul special pentru agenţiile de turism 950
37 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 1000
38 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă 939
39 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 982
40 Art. 145. -Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. 1121
41 Art. 141. -Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării TVA 1475
42 Art. 140. -Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. 1014
43 Art. 137. -Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării TVA 1269
44 Art. 134. - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată i 1082
45 Art. 132. - Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei 1060
46 Art. 131. -Importul de bunuri TVA 1012
47 Art. 130^1. -Achiziţiile intracomunitare de bunuri 978
48 Art. 130. -Schimbul de bunuri sau servicii 959
49 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 972
50 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 884
51 Art. 128. - Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA 1077
52 Art. 127. - Persoane impozabile şi activitatea economică 1035
53 Art. 126. - Operaţiuni impozabile TVA 940
54 Art. 125. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată 905
55 Art. 124^28. -Art. 124^41. - Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe 1026
56 Art. 124^18. - Art. 124^27. - Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate 1025
57 Art. 124^1. - Art. 124^17. - Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri 735
58 Art. 122- 124 - Impozitul pe reprezentanţe 1064
59 Art. 113 - 121 - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 1017
60 Art. 112^11. -Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale 1009
61 Art. 112^10. - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere 891
62 Art. 112^9. -Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 685
63 Art. 112^8. -Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 897
64 Art. 112^7. -Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 1056
65 Art. 112^6. -Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro 913
66 Art. 112^5. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. 842
67 Art. 112^4. -Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. 939
68 Art. 112^3. -Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă 937
69 Art. 112^2. -Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii 951
70 Art. 112^1. - Definiţia microîntreprinderii 864
71 Art. 102. Abrogat 893
72 Art. 101. Abrogat 822
73 Art. 100. Abrogat 891
74 Art. 99 Abrogat 880
75 Art. 98 Abrogat 1018
76 Art. 97 Abrogat 820
77 Art. 96 Abrogat 937
78 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 945
79 Art. 94 Dispoziţii tranzitorii 912
80 Art. 93. -Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 921
81 Art. 92 Abrogat 924
82 Art. 91 - Creditul fiscal extern 906
83 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 910
84 Art. 89 - Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 87, 88 şi la titlul V, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu. 977
85 Art. 88. -Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. 989
86 Art. 87 -Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 915
87 Art. 86 -Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 953
88 Art. 85 - Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţ 902
89 Art. 84 - Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 987
90 Art. 83. -Declaraţia privind venitul realizat 1011
91 Art. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 988
92 Art. 81 - Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit 966
93 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 844
94 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 933
95 Art. 79^1. -Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 862
96 Art. 79 - Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. 866
97 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 908
98 Art. 77^3 - Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 908
99 Art. 77^2. - Rectificarea impozitului 980
100 Art. 77^1. -Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 981
101 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 888
102 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 954
103 Art. 75. - Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. 938
104 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 992
105 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 887
106 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 919
107 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 963
108 Art. 70^1. - Abrogat 929
109 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 932
110 Art. 69. -Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 858
111 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 910
112 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 872
113 Art. 67^1. - Abrogat 890
114 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 927
115 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 923
116 Art. 65- Definirea veniturilor din investiţii 810
117 Art. 64. - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 926
118 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 869
119 Art. 62^3. - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal 930
120 Art. 62^2. - Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 869
121 Art. 62^1. -Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit 1044
122 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 867
123 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 1039
124 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 867
125 Art. 59. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii 846
126 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modifică 838
127 Art. 58. - Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 1065
128 Art. 57 - Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 952
129 Art. 56 - Deducere personală 1079
130 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 1009
131 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 854
132 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 848
133 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 816
134 Art. 52. -Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 839
135 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 836
136 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 917
137 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 904
138 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 922
139 Art. 47 - Abrogat 934
140 Art. 46 - Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adi 888
141 Art. 45 - Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. 903
142 Art. 44 - Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 990
143 Art. 43. - Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile 900
144 Art. 42^1. - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie 899
145 Art. 42 - Venituri neimpozabile 956
146 Art. 41 - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit 792
147 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 882
148 Art. 39 - Contribuabili Impozitul pe venit 933
149 Art. 38. - Dispoziţii tranzitorii 937
150 Art. 37^1. -Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate 922
151 Art. 37. - Pierderi fiscale din perioadele de scutire 854
152 Art. 36. - Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende 904
153 Art. 35. - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit 859
154 Art. 34. - Declararea şi plata impozitului pe profit 981
155 Art. 33. - lipsa 879
156 Art. 32. - Pierderi fiscale externe 808
157 Art. 31. - Credit fiscal 1086
158 Art. 30. - Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 867
159 Art. 29. -Veniturile unui sediu permanent 892
160 Art. 28^2. - Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat 934
161 Art. 28^1. - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene 902
162 Art. 28. - Asocieri fără personalitate juridică 893
163 Art. 27^1. - Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 791
164 Art. 27. - Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 938
165 Art. 26. -Pierderi fiscale 877
166 Art. 25^1. - Contracte de fiducie 892
167 Art. 25. - Contracte de leasing 937
168 Art. 24. - Amortizarea fiscală 1067
169 Art. 23. - Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 924
170 Art. 22. -Provizioane şi rezerve 1023
171 Art. 21. - Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 1156
172 Art. 20^1. - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 1017
173 Art. 20. - Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: 996
174 Art. 19^3. -Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară 973
175 Art. 19^2. -Scutirea de impozit a profitului reinvestit 842
176 Art. 19^1. - Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare 831
177 Art. 19. -Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile n 1130
178 Art. 18. -Impozit minim 945
179 Art. 17 - Cotele de impozitare 903
180 Art. 16. -Anul fiscal 898
181 Art. 15. -Scutiri 978
182 Art. 14. - Impozitul pe profit se aplică după cum urmează: 1025
183 Art. 13. -Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: 871
184 Art. 12^1. -Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene 835
185 Art. 12. - Venituri obţinute din România 868
186 Art. 11. - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 1112
187 Art. 10. -veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură. 928
188 Art. 9. -Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 876
189 Art. 8. - Definiţia sediului permanent 1085
190 Art. 7. - Definiţii ale termenilor comuni 866
191 Art. 6. - Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 928
192 Art. 5. - Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine 878
193 Art. 4. - Modificarea şi completarea Codului fiscal 905
194 Art. 3. - Principiile fiscalităţii 1069
195 Art. 2. - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal 1034
196 Art. 1. - Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 918