Echipa Contabilii.ro

CodFiscal_01.01.2012

Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Obligaţii declarative cu termene în luna ianuarie 2012 1706
2 Prevederi speciale 1108
3 Depunerea declaraţiilor 1397
4 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale 1570
5 Prevederi specifice privind contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 1244
6 Se exceptează de la plata contribuţiilor sociale 1583
7 Nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii, 1181
8 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) 1071
9 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11 987
10 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 942
11 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 874
12 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate 850
13 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8 896
14 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5 831
15 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3 818
16 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2 779
17 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1 860
18 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor - 01.01.2012 2001
19 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale - 01.01.2012 1983
20 Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului - 01.01.2012 923
21 Infracţiuni - noutati 01.01.2012 1014
22 Măsuri de simplificare TVA - noutati 01.01.2012 1831
23 Declaraţia recapitulativă 1085
24 Decontul special de taxă şi alte declaraţii 920
25 Decontul de taxă 911
26 Perioada fiscală 895
27 Evidenţa operaţiunilor 1009
28 Alte documente 901
29 Facturarea 1211
30 Prevederi generale referitoare la înregistrare 930
31 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii 1053
32 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA 947
33 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile 926
34 Regimul special pentru aurul de investiţii 1021
35 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi 940
36 Regimul special pentru agenţiile de turism 920
37 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici 979
38 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă 905
39 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 943
40 Art. 145. -Dreptul de deducere ia naştere la momentul exigibilităţii taxei. 1080
41 Art. 141. -Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării TVA 1452
42 Art. 140. -Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. 986
43 Art. 137. -Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării TVA 1232
44 Art. 134. - Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată i 1055
45 Art. 132. - Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei 1021
46 Art. 131. -Importul de bunuri TVA 982
47 Art. 130^1. -Achiziţiile intracomunitare de bunuri 952
48 Art. 130. -Schimbul de bunuri sau servicii 939
49 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 953
50 Art. 129. -Prestarea de servicii TVA 865
51 Art. 128. - Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a TVA 1041
52 Art. 127. - Persoane impozabile şi activitatea economică 1006
53 Art. 126. - Operaţiuni impozabile TVA 909
54 Art. 125. - Definiţia taxei pe valoarea adăugată 884
55 Art. 124^28. -Art. 124^41. - Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe 977
56 Art. 124^18. - Art. 124^27. - Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate 997
57 Art. 124^1. - Art. 124^17. - Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri 705
58 Art. 122- 124 - Impozitul pe reprezentanţe 1025
59 Art. 113 - 121 - Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi 979
60 Art. 112^11. -Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale 973
61 Art. 112^10. - Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere 873
62 Art. 112^9. -Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. 665
63 Art. 112^8. -Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 868
64 Art. 112^7. -Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 1020
65 Art. 112^6. -Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro 890
66 Art. 112^5. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. 814
67 Art. 112^4. -Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. 907
68 Art. 112^3. -Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor din orice sursă 908
69 Art. 112^2. -Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii 919
70 Art. 112^1. - Definiţia microîntreprinderii 834
71 Art. 102. Abrogat 867
72 Art. 101. Abrogat 803
73 Art. 100. Abrogat 864
74 Art. 99 Abrogat 856
75 Art. 98 Abrogat 987
76 Art. 97 Abrogat 798
77 Art. 96 Abrogat 902
78 Art. 95. - Definitivarea impunerii pe anul fiscal 907
79 Art. 94 Dispoziţii tranzitorii 867
80 Art. 93. -Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă 895
81 Art. 92 Abrogat 886
82 Art. 91 - Creditul fiscal extern 886
83 Art. 90 - Venituri obţinute din străinătate 886
84 Art. 89 - Persoanele fizice nerezidente, care obţin alte venituri decât cele prevăzute la art. 87, 88 şi la titlul V, datorează impozit potrivit reglementărilor prezentului titlu. 950
85 Art. 88. -Persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu. 957
86 Art. 87 -Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente 895
87 Art. 86 -Reguli privind asocierile fără personalitate juridică 925
88 Art. 85 - Venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţ 872
89 Art. 84 - Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 957
90 Art. 83. -Declaraţia privind venitul realizat 975
91 Art. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit 948
92 Art. 81 - Declaraţii privind venitul estimat/norma de venit 930
93 Art. 80^1. - Stabilirea câştigului net anual impozabil 826
94 Art. 80 - Stabilirea venitului net anual impozabil 912
95 Art. 79^1. -Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 833
96 Art. 79 - Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. 847
97 Art. 78 - Definirea veniturilor din alte surse 879
98 Art. 77^3 - Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare 880
99 Art. 77^2. - Rectificarea impozitului 961
100 Art. 77^1. -Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 950
101 Art. 77 - Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc 866
102 Art. 76 - Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc 928
103 Art. 75. - Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decât cele prevăzute la art. 42, precum şi cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii. 903
104 Art. 74 - Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 963
105 Art. 73 - Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă 848
106 Art. 72 - Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit 899
107 Art. 71 - Definirea veniturilor din activităţi agricole 943
108 Art. 70^1. - Abrogat 908
109 Art. 70 - Reţinerea impozitului din venitul din pensii 902
110 Art. 69. -Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 831
111 Art. 68. - Definirea veniturilor din pensii 888
112 Art. 67^2. - Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual 853
113 Art. 67^1. - Abrogat 851
114 Art. 67. - Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii 891
115 Art. 66 - Stabilirea venitului din investiţii 892
116 Art. 65- Definirea veniturilor din investiţii 790
117 Art. 64. - Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor 881
118 Art. 63. - Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 846
119 Art. 62^3. - Reguli de stabilire a impozitului final pentru veniturile realizate din închirierea în scop turistic în cazul depăşirii numărului de 5 camere în cursul anului fiscal 882
120 Art. 62^2. - Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 839
121 Art. 62^1. -Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit 1007
122 Art. 62 - Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor 846
123 Art. 61. - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor 1014
124 Art. 60 - Plata impozitului pentru anumite venituri salariale 845
125 Art. 59. - Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri din salarii 819
126 Art. 58^1. - Deducerea sumelor pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modifică 819
127 Art. 58. - Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 1034
128 Art. 57 - Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. 918
129 Art. 56 - Deducere personală 1040
130 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii 981
131 Art. 54 - Impozitarea venitului net din activităţi independente 821
132 Art. 53. - Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente 826
133 Art. 52^1. - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente 790
134 Art. 52. -Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente 822
135 Art. 51 - Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă 815
136 Art. 50 - Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală 874
137 Art. 49 - Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit 880
138 Art. 48 - Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă 892
139 Art. 47 - Abrogat 909
140 Art. 46 - Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adi 868
141 Art. 45 - Deducerea personală, precum şi celelalte sume fixe, exprimate în lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. 872
142 Art. 44 - Perioada impozabilă este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. 957
143 Art. 43. - Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile 870
144 Art. 42^1. - Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie 847
145 Art. 42 - Venituri neimpozabile 938
146 Art. 41 - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit 767
147 Art. 40 - Sfera de cuprindere a impozitului 854
148 Art. 39 - Contribuabili Impozitul pe venit 920
149 Art. 38. - Dispoziţii tranzitorii 904
150 Art. 37^1. -Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate 903
151 Art. 37. - Pierderi fiscale din perioadele de scutire 828
152 Art. 36. - Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende 870
153 Art. 35. - Depunerea declaraţiei de impozit pe profit 825
154 Art. 34. - Declararea şi plata impozitului pe profit 957
155 Art. 33. - lipsa 844
156 Art. 32. - Pierderi fiscale externe 776
157 Art. 31. - Credit fiscal 1066
158 Art. 30. - Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare 847
159 Art. 29. -Veniturile unui sediu permanent 870
160 Art. 28^2. - Asocieri cu personalitate juridică înfiinţate potrivit legislaţiei unui alt stat 896
161 Art. 28^1. - Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene 868
162 Art. 28. - Asocieri fără personalitate juridică 877
163 Art. 27^1. - Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene 760
164 Art. 27. - Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare 904
165 Art. 26. -Pierderi fiscale 859
166 Art. 25^1. - Contracte de fiducie 873
167 Art. 25. - Contracte de leasing 905
168 Art. 24. - Amortizarea fiscală 1040
169 Art. 23. - Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar 887
170 Art. 22. -Provizioane şi rezerve 998
171 Art. 21. - Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 1135
172 Art. 20^1. - Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 990
173 Art. 20. - Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: 963
174 Art. 19^3. -Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară 948
175 Art. 19^2. -Scutirea de impozit a profitului reinvestit 815
176 Art. 19^1. - Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare 800
177 Art. 19. -Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile n 1079
178 Art. 18. -Impozit minim 910
179 Art. 17 - Cotele de impozitare 879
180 Art. 16. -Anul fiscal 876
181 Art. 15. -Scutiri 942
182 Art. 14. - Impozitul pe profit se aplică după cum urmează: 989
183 Art. 13. -Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în continuare contribuabili: 829
184 Art. 12^1. -Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene 808
185 Art. 12. - Venituri obţinute din România 849
186 Art. 11. - Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 1078
187 Art. 10. -veniturile impozabile cuprind veniturile în numerar şi/sau în natură. 895
188 Art. 9. -Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor 857
189 Art. 8. - Definiţia sediului permanent 1034
190 Art. 7. - Definiţii ale termenilor comuni 834
191 Art. 6. - Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale 903
192 Art. 5. - Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine 845
193 Art. 4. - Modificarea şi completarea Codului fiscal 884
194 Art. 3. - Principiile fiscalităţii 1031
195 Art. 2. - Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale reglementate de Codul fiscal 1007
196 Art. 1. - Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal 893